ధమ్మ పుస్తకము

. అప్ర జ్ఞలో ఉన్నవానికి ధ్యానము దొరకదు,
అదేవిధముగా ధ్యానము లేనివానికి ప్రజ్ఞను దొరకదు,
ఎవరిలో ధ్యానము మరియు ప్రజ్ఞ లు రె౦డూ ఉన్నాయో
అతడు నిబ్బాణమునకు దగ్గరగా ఉ౦టాడు” .

బుద్ధ భగవానులు---ధమ్మపద(౩2౩)