ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ
ಭವತು ಸಬ್ಬ ಮಂಗಳಂ
ಮಹಾಬೋಧಿ ಸೋಸೈಟಿ , ಗಾಂದಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಶ್ರೀ.ಎ.ಎಂ.ರಾಜಣ್ಣ 9448379979
ಶ್ರೀ. ನರೇಶ್ 9945275940
ಶ್ರೀ.ಗಣೇಶ್.ಎಸ್ 9342023947
ಶ್ರೀ.ಅನೀಶ್ ಬೋಧ್. 8050333925.
ಇಮೇಲ್: aneeshbodh@gmail.com