ಅನೀಶ್ ಭೋದ್ ರವರ ಕೃತಿಗಳು

 

ಆನೀಶ್ ಭೊದ್ ರವರಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳು

 1. ಮಿಲಿಂದ ಪನ್ಹ
 2. ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಂಗಳಗಳು ಭಾಗ-6
 3. ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಂಗಳಗಳು ಭಾಗ-10
 4. ಬೌಧ್ದ ಧರ್ಮ ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತವೇ ?
 5. ಬೌಧ್ದರ ಸೌಹಾರ್ದ ಮನೋಭಾವ
 6. ಬೌಧ್ದರು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಕರೇ ?
 7. ಬುಧ್ದ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಗುಣಗಳು
 8. ಬುಧ್ದರ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ (ಮೆತ್ತಾ)
 9. ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ
 10. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ?
 11. ನಿಮ್ಮ ನೋವುಗಳನ್ನು ದಾಟುವುದು ಹೇಗೆ ?
 12. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
 13. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
 14. ಸಾಧನಾತ್ಮಕ ಬೌಧ್ದ ಧಮ್ಮ
 15. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೌಧ್ದ ಧಮ್ಮ
 16. ದಮ್ಮಪದ ಗಾಥಾ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಭಾಗ-2
 17. ದಮ್ಮಪದ ಗಾಥಾ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಭಾಗ-3
 18. ವಿಸುದ್ದಿ ಮಗ್ಗ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಭಾಗ-1
ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಯವರ ಕೃತಿಗಳು